Expired on: Nov 24, 2023

Job Description

Title:

Technician 1 – GIS

Scale:

10

Section:

As assigned

Jobsplus Permit no:

848/2023

 

Overall Purpose of Position

 

The position of the Technician 1 – GIS requests appointees to primarily manipulate GIS data by geo-locating features representing corporate water networks and other assets on a map. Appointees are required to have a sound level of office skills to perform a variety of tasks mainly revolving around the compilation of reports and to carrying other job-related procedures effectively. 

 

Furthermore, appointees are expected to demonstrate the specialized skills necessary to assess problems and recommend solutions with little, or none, direct supervision. Appointees are always expected to ensure a high level of data quality and to follow procedures and work instructions according to the ISO standards.

Main Accountabilities & Responsibilities

The selected candidate will be expected to:

 

·         Manipulate data through ArcMap or any other applicable software as instructed by immediate superiors or as specified through authorized job requisitions.

·         Follow-up job requisitions to ensure that the requested GIS changes are sufficiently, authorised, perform reviews on requested amendments, ensure that all the required attribute data has been provided and follow up verifications by authorised end users.

·         Analyze GIS data and prepare simple spatial reports.

·         Create and update map layers by gathering and reviewing data, copying data, and entering data into the GIS system.

·         Insert/update metadata.

·         Support management in creating queries, forms and any reports that contain a variety of information.

·         Provides support to users by troubleshooting and provide training on any GIS applications as required.

·         Draft general correspondence.

·         Plan work on a daily and weekly basis and collate information in order to be able to present reports to his/her immediate superiors.

·         Participate in and contribute to cross-functional teams as required, consult with relevant departments, as necessary, and provide training to any assigned staff as may be required.

·         Carry out effectively any other duties and responsibilities and undertake other assignments as reasonably directed by the Management.

·         Perform any necessary GIS data conversions and translations.

·         Prepare MS Excel based reports as required.

·         Participate in and contribute to cross-functional teams as required, consult with relevant departments, as necessary, and provide training as may be required.

·         Co-ordinate with the Quality Unit in obtaining and maintaining certifications and accreditations of the Corporation and participate in internal and external audits, and peer reviews.

·         Carry out effectively any other duties and responsibilities and undertake other assignments as reasonably directed by the Management.

 

Working Conditions

 

 • Expected to be in, and maintain, a state of health such as would indicate a reasonable prospect of ability to render regular and efficient service;
 • Expected to work flexible hours in order to meet accountabilities and attend to work after office hours, as may be required;
 • Abide by rules and regulations issued by WSC;
 • Consult with other sections as may be required;
 • Expected to maintain oneself abreast with best practices relevant to the post and attend any training which may be provided.

Qualifications and Experience

 

By the closing time and date of this call for applications, applicants must:

 

 1. Be in possession of a recognized MQF Level 4 related to the respective job description together with one (1) year experience OR;
 2. Be in possession of MQF Level 3 and three (3) years’ experience related to the job description OR;
 3. Five (5) years experience related to the job description
 4. Have a good command of report writing and written communications in the English language;
 5. Be computer literate and capable of mastering the use of specific software packages;
 6. Candidates shall present a clean police conduct, not older than six (6) months from the date of application to the Board Members during the interview.
 7. Applicants who meet the above mentioned eligibility criteria, must successfully attain the set pass mark in a written exam set out by the WSC Selection Board to be able to sit for an interview.

Interpersonal Skills

 

 • Work under limited supervision, both individually and within a team;
 • Detail oriented and works with a high degree of accuracy and confidentiality;
 • Problem solving skills, able to multitask and meet challenging deadlines;
 • Highly organized and flexible;
 • Able to maintain a professional approach at all times.

The appointment is subject to a trial/probationary period of six (6) months during which time Appointees (i) will retain their substantive appointments, and (ii) need invariably undergo and pass through a specialized certification course to be organized by the Corporation as per exigencies. Failure to get certified as herein mentioned will automatically render the incumbent as having failed the trial/probationary and they shall return to their substantive grade upon notice issued by the Corporation to that effect.

 

Deskrizzjoni tal-Impjieg

Titlu:

Technician 1 – GIS

Skala:

10

Taqsima:

Kif assenjat

Jobsplus Permit no:

N/A

Għan Ġenerali tal-Kariga

Il-kariga ta’ Technician 1 – GIS titlob lill-appuntati biex primarjament jużaw GIS data fuq mappa permezz ta’ geo-locating features li jirrappreżentaw n-networks tal-ilma tal-Korporazzjoni u assi oħrajn. Huwa mitlub li dawk appuntati jkollhom livell qawwi ta’ ħiliet ta’ uffiċċju biex iwettqu varjetà ta’ xogħolijiet li primarjament ikunu dwar il-ġbir ta’ rapporti u li b’mod effettiv jagħmlu proċeduri oħrajn relatati mal-impjeg.

 

Aktar minn hekk, dawk appuntati jkunu mistennijin juru l-ħiliet speċjalizzati neċessarji  biex jevalwaw problemi u jirrakkomandaw soluzzjonijiet, bi ftit, jew ebda, superviżjoni diretta. Dawk appuntati huma dejjem mistennijin li jassiguraw livell għoli ta’ kwalità ta’ data u li jsegwu struzzjonijiet dwar proċeduri u xogħol skont il-livelli ISO.

 

Kontabilitajiet u Responsabiltajiet Ewlenin

Il-kandidat magħżul ikun mistenni li:

 • Juża data permezz ta’ ArcMap jew kull software ieħor applikabbli kif mogħti struzzjonijiet mis-superjuri immedjati jew kif speċifikat permezz ta’ rekwiżizzjoni awtorizzata ta’ xogħol.
 • Isegwi rekwiżizzjonijiet ta’ xogħol biex jassigura li l-bidliet GIS mitluba huma suffiċjenti, awtorizzati, iwettaq reviżjonijiet fuq emendi mitluba, jassigura li d-data kollha meħtieġa attribwita ġiet provduta u jsegwi verifikazzjonijiet minn utenti awtorizzati.
 • Janalizza data GIS u jipprepara rapporti sempliċi.
 • Joħloq u jaġġorna map layers billi jiġbor u jagħmel reviżjoni ta’ data, jikkopja data, u jdaħħal data fis-sistema GIS.
 • Idaħħal/jaġġorna metadata.
 • Jagħti appoġġ lill-management fil-ħolqien ta’ mistoqsijiet, formoli u rapporti li jkun fihom varjetà ta’ informazzjoni.
 • Jipprovdi appoġġ lil utenti billi jsolvi l-problemi u jipprovdi taħriġ fuq applikazzjonijiet GIS kif meħtieġ.
 • Jabbozza korrispondenza ġenerali.
 • Jippjana xogħol fuq bażi ta’ kuljum u ta’ ġimgħa u jiġbor informazzjoni biex b’hekk ikun jista’ jippreżenta rapporti lis-superjuri immedjati tiegħu/tagħha.
 • Jipparteċipa u jikkontribwixxi f’timijiet kross-funzjonali kif meħtieġ, jikkonsulta ma’ dipartimenti, kif neċessarju, u jipprovdi taħriġ lil staff assenjat kif jista’ jkun meħtieġ.
 • Iwettaq b’mod effettiv dmirijiet oħrajn u responsabbiltajiet u li jidħol għal impenji oħrajn kif raġonevolment dirett mill-Management.
 • Jagħmel kull tibdil neċessarju f’data GIS u traduzzjonijiet.
 • Jipprepara kif meħtieġ rapporti bażati fuq MS Excel.
 • Jipparteċipa u jikkontribwixxi f’timijiet kross-funzjonali kif meħtieġ, jikkonsulta ma’ dipartimenti, kif neċessarju, u jipprovdi taħriġ li jista’ jkun meħtieġ.
 • Jikkordina mal-Quality Unit fil-ksib u ż-żamma ta’ ċertifikati u akkreditazzjonijiet tal-Korporazzjoni u jipparteċipa f’verifikar intern u estern, u fir-rivisti ta’ kollegi fl-istess kariga.
 • Iwettaq b’mod effettiv dmirijiet oħrajn u responsabbiltajiet u li jidħol għal impenji oħrajn kif raġonevolment dirett mill-Management.

Kundizzjonijiet tax-Xogħol

 • Mistenni li jkun, u jżomm lilu nnifsu fi stat ta’ saħħa li jkun jindika prospett raġonevoli ta’ abilità li jwettaq servizz regolari u effiċjenti.
 • Mistenni li jaħdem sigħat flessibbli biex jilħaq kontabbilitajiet u jattendi għax-xogħol wara s-sigħat tal-uffiċċju kif jista’ jkun meħtieġ.
 • Jimxi mar-regoli u regolamenti maħruġin mill-KSI.
 • Jikkonsulta ma’ taqsimiet oħrajn kif jista’ jkun meħtieġ.
 • Mistenni li jżomm lilu nnifsu aġġornat mal-aħjar prattiċi relevanti għall-kariga u jattendi kull taħriġ li jista’ jkun provdut.

Kwalifiki u Esperjenza

Sal-ħin tal-għeluq u d-data ta’ din is-sejħa għal applikazzjonijiet, l-applikanti jrid:

 1. Ikun fil-pussess ta’ MQF Livell 4 rikonoxxut relatat mad-deskrizzjoni tax-xogħol rispettiva flimkien ma’ sena (1) esperjenza fi Skala 12 jew ogħla JEW;
 2. Ikun fil-pussess ta’ MQF Livell 3 u tliet (3) snin esperjenza relatata mad-deskrizzjoni tax-xogħol fil-Korporazzjoni fi Skala 12 jew ogħla JEW;
 • Ħames (5) snin esperjenza relatata mad-deskrizzjoni tax-xogħol fil-Korporazzjoni fi Skala 12 jew ogħla.
 1. Ikunu kapaċi jiktbu tajjeb rapporti u jikkomunikaw bil-miktub bl-Ingliż
 2. Ikunu kapaċi jaħdmu bil-kompjuter u kapaċi jużaw software packages speċifiċi
 3. Il-kandidati għandhom jippreżentaw kondotta nadifa tal-pulizija, mhux aktar minn sitt (6) xhur mid-data tal-applikazzjoni lill-Membri tal-Bord waqt l-intervista.
 • L-applikanti li jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà msemmija hawn fuq, iridu jiksbu b’suċċess il-marka ta’ pass stabbilit f’eżami bil-miktub stabbilit mill-Bord tal-Għażla tal-WSC biex ikunu jistgħu joqogħdu għal intervista.

Ħiliet Interpersonali

 • Jaħdem taħt superviżjoni limitata, kemm individwalment kif ukoll bħala parti minn team.
 • Orjentat fid-dettall u jaħdem b’eżattezza għolja u kunfidenzjalità.
 • Ikollu ħiliet biex ikunu solvuti problemi, kapaċi jaħdem f’ħafna xogħol f’daqqa u jilħaq ma’ skadenzi sfidanti.
 • Organizzat u flessibbli ħafna.
 • Kapaċi li f’kull ħin iżomm metodu professjonali ta’ kif jasal.

L-appuntar huwa suġġett għal perjodu ta’ prova/probation ta’ sitt (6) xhur li matulu l-appuntati (i) iżommu l-ħatriet sostantivi li għandhom; u (ii) invarjabilment iridu joqogħdu u jgħaddu minn kors ta’ ċertifikazzjoni speċjalizzata li jkun organizzat mill-Korporazzjoni skont l-esiġenzi. In-nuqqas ta’ ksib ta’ dan iċ-ċertifikat jirrendi awtomatikament lill-appuntat bħala li falla l-perjodu ta’ prova/probation u jmur lura lejn il-grad sostantiv li kellu mal-ħruġ tal-avviż effettiv mill-Korporazzjoni.

Job Category: Technician 1 - GIS
Job Type: Full Time
Job Location: Malta
Sorry! This job has expired.

Related articles

8000 years of water

8000 Years of Water – The Documentary

“Exploring the History of Water in Malta: A Journey Through 8000 Years in ‘8000 Sena ta’ Ilma – Storja Maltija ta’ Sostenibilità’ […]

Read More

Tkabbir tan-network tan-New Water fit-Tramuntana ta’ Malta.

 Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli iżżur ix-xogħolijiet li qed isiru mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma marbuta mat-tkabbir tan-network tan-New Water fit-Tramuntana […]

Read More

Ivan Falzon Appointed New Chief Executive Officer (CEO) of The Water Services Corporation

Mr. Ivan Falzon has been appointed as Chief Executive Officer (CEO) of the Water Services Corporation with effect from the 27th March 2020. […]

Read More

The Water Services Corporation and the Union of WSC Professionals Sign a New Collective Agreement

The Water Services Corporation (WSC) has proudly signed a new Collective Agreement with the Union of Water Services Corporation Professionals (UWSCP), covering […]

Read More

WSC Awarded the Energy Globe Award 2023

The Water Services Corporation is proud to announce its achievement in receiving the esteemed Energy Globe Award 2023 for Malta. This recognition, […]

Read More

First Green Bonds in Malta listed on Malta Stock Exchange

On Wednesday morning, Malta’s first green bond, issued by ClearFlowPlus plc, a subsidiary of the Water Services Corporation, celebrated its first listing […]

Read More
WSC Green Bonds

WSC Launches Malta’s First-Ever Green Bonds

  Luqa, Malta – 25 July 2023 – The Water Services Corporation (WSC) today announced the launch of Malta’s first-ever Green Bonds. […]

Read More